Regulamin

Regulamin serwisu internetowego StyloweWarsztaty.pl prowadzonego przez Lawenda Public Relations Agnieszka Kuźma-Filipek obowiązujący od dnia 1 września 2017 r.

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia strony StyloweWarsztaty.pl jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU korzystania z serwisu StyloweWarszataty.pl i usług świadczonych przez firmę Lawenda Public Relations Agnieszka Kuźma-Filipek z siedzibą w Warszawie 04-730, al. Dzieci Polskich 67c, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5221387164 oraz numer REGON: 141510884 prowadzonej jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),
 •  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Kontakt z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@stylowewarsztaty.pl; telefonicznie: + 48601991089; pisemnie na adres: Business Link PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
2. Lawenda Public Relations Agnieszka Kuźma-Filipek przyjmuje, że każdy KLIENT we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym, w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego PREZENTU) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • LAWENDA PUBLIC RELATIONS AGNIESZKA KUŹMA-FILIPEK, z siedzibą w Warszawie 04-730, przy al. Dzieci Polskich 67c, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5221387164 oraz numer REGON: 141510884 prowadzonej jako jednoosobowa działalność gospodarcza, która działając w imieniu własnym i na własny rachunek dokonuje zamówienia PREZENTU na rzecz KLIENTA, zwana dalej SPRZEDAJĄCYM.
 • KLIENT – osoba, która na rzecz UCZESTNIKA zamawia u SPRZEDAJĄCEGO, działającego w imieniu własnym i na własny rachunek, PREZENT.
 •  ZAPROSZENIE – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (UCZESTNIKA) do otrzymania PREZENTU określonego w tym dokumencie.
 • DATA ZAPROSZENIA – data, kiedy PREZENT musi zostać zrealizowany.
 • UCZESTNIK – osoba, która po okazaniu ZAPROSZENIA jest uprawniona do REALIZACJI PREZENTU, określonego w niniejszym regulaminie.
 •  WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizująca/e PREZENT.
 •  REALIZACJA PREZENTU – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi (PREZENTU) na rzecz UCZESTNIKA. REALIZACJA PREZENTU możliwa jest wyłącznie w terminie określonym w ZAPROSZENIU oraz, gdy jest ono opłacone.
 •  PREZENT – towar lub usługa, której wykonanie realizuje SPRZEDĄJACY działając na rzecz KLIENTA w imieniu własnym i na własny rachunek.
 •  SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY – zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu StyloweWarsztaty.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu – procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie.
 •  NUMER ZAMÓWIENIA – to ciąg cyfr, który identyfikuje zamówienie konkretnego PREZENTU.
 •  OPIS PREZENTU – jest to określenie czego może się spodziewać UCZESTNIK po danym PREZENCIE. Z tym, że SPRZEDAJĄCY zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www.stylowewarsztaty.pl, w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd sali, użytych sprzętów itp. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji. SPRZEDAJĄCY dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS PREZENTU był jak najbliższy faktycznemu przebiegowi REALIZACJI PREZENTU.
 •  DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura SPRZEDAJĄCEGO, tj. od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 •  CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim SPRZEDAJĄCY prześle ZAPROSZENIE i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 •  PRZELEW TRADYCYJNY – płatność wykonywana przez KLIENTA w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
 •  PRZELEW ELEKTRONICZNY – płatność wykonywana przez KLIENTA z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. SPRZEDAJĄCY działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia na rzecz KLIENTA PREZENT spośród aktualnie znajdujących się w ofercie na stronie internetowej serwisu StyloweWarsztaty.pl.
2. Zamówienie PREZENTU następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM, tj.:
a. wybranie PREZENTU, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,
b. wybranie sposobu, w jaki ZAPROSZENIE zostanie KLIENTOWI dostarczone,
c. kliknięcie przycisku „dalej”,
d. zaakceptowanie wybranego PREZENTU i podanie swoich niezbędnych danych,
e. wybranie sposobu płatności za PREZENT,
f. kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”,
h. po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.
3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Kupuję i płacę ”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z Lawenda Public Relations.
3.1. W przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zamówienia PREZENTU przez telefon za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.
3.2. W celu otrzymania faktury VAT należy skontaktować się z działem obsługi Klienta pod adresem e-mail kontakt@stylowewarsztaty.pl i podać dane, na jakie ma być wystawiony dokument księgowy potwierdzający zakup, w przeciągu 30 dni od zakupu.
4. Warunkiem otrzymania ZAPROSZENIA jest dokonanie wpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.stylowewarsztaty.pl. Kwota tam podana, w odniesieniu do PREZENTÓW zawiera podatek VAT.
4.1. W każdym wypadku wpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.
4.2. W żadnym wypadku ZAPROSZENIE nie podlega wymianie na pieniądze, uprawnia jedynie do realizacji PREZENTÓW.
4.3. Dokonanie wpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób:
– poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO ,
– z wykorzystaniem sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich (tj. Przelewy24, PayU lub PayPal), jako partnera SPRZEDAJĄCEGO.
5. Wpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek w ING Banku Śląskim na Konto Direct w PLN o nr: 80 1050 1054 1000 0090 6310 7461, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis Przelewy24.pl, lub inny serwis o podobnym charakterze.
5.1. Zamówienia nieopłacone pozostają nieaktywne do momentu zapłaty.
6. ZAPROSZENIE jest dostarczane do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:
a) drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki zwykle następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku SPRZEDAJĄCEGO, ale jest uzależnione od pracy Poczty Polskiej, za co SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności. Przesyłki pocztowe wysyłane są z biura SPRZEDAJĄCEGO dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki,
c) do Paczkomatów za pośrednictwem firmy InPost. Przesyłki do Paczkomatów wysyłane są z biura SPRZEDAJĄCEGO dwa razy w tygodniu w wtorek i czwartki. Czas dostawy to zwykle 2-3 dni robocze.
6.1. W przypadkach określonych w pkt. 6 a), dostarczenie ZAPROSZENIA odbywa się na koszt Lawenda Public Relations, tj. KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku określonym w pkt. 6. b), c), dostarczenie ZAPROSZENIA odbywa się na koszt KLIENTA.
6.2. W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego ZAPROSZENIA na wskazany w zamówieniu adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownie opłaty.
6.3. W przypadku określonym w pkt. 6 b) i c) ZAPROSZENIE zapakowane będzie w kopertę, chyba że KLIENT zamówi inne dostępne opakowanie – koszt takiego akcesorium ponosi KLIENT.
6.4. Za zakup ZAPROSZENIA w odniesieniu do pkt. 6.b)-d) KLIENT otrzyma również paragon fiskalny lub fakturę.
6.5. W odniesieniu do pkt. 6.a) w ciągu 7 dni od zakupu KLIENT ma prawo zażądać przesłania drogą mailową dokumentu potwierdzającego zakup (skan paragonu, faktura VAT).
7. UCZESTNIK może zrealizować otrzymany PREZENT w OKRESIE WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA.
7.1. W celu zmiany terminu REALIZACJI PREZENTU na inny termin, UCZESTNIK zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z Lawenda Public Relations. Po upływie TERMINU REALIZACJI taka zmiana nie jest możliwa.
7.2. Niezrealizowanie PREZENTU w OKRESIE WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA, oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI PREZENTU przez UCZESTNIKA i z tego tytułu nie przysługują ani UCZESTNIKOWI, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot wpłaty.
8. W przypadku, kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia ZAPROSZENIA, a termin realizacji PREZENTU jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie elektronicznego duplikatu ZAPROSZENIA.
9. Ceny towarów: wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a. podawane są w złotych polskich,
b. zawierają podatek VAT,
c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
10. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
10.1. Serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania ZAPROSZENIA (drogą mailową, przesyłką pocztową lub kurierską), jeżeli PREZENT nie został jeszcze zrealizowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji PREZENTU bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym SPRZEDAJĄCEGO pisemnie na adres firmy lub na adres kontakt@stylowewarsztaty.pl i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.
2. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.
3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane drogą elektroniczną są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.
4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe SPRZEDAJĄCEGO w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia PREZENTU lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do SPRZEDAJĄCEGO przed upływem terminu określonego w pkt. 1.
5. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym SPRZEDAJĄCEGO pisemnie na adres Business Link PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa lub na kontakt@stylowewarsztaty.pl.
6. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA.
7. W przypadku niezrealizowania PREZENTU lub opóźnienia realizacji prezentu z winy SPRZEDAJĄCEGO, dłużej niż o 14 dni, licząc od dnia planowanej daty realizacji prezentu i potwierdzonego mailowo zobowiązuje się ona do zwrotu otrzymanej wpłaty na rzecz KLIENTA.
8. Wszelkie zwroty wpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.
9. Wszelakie zwroty wpłaty dokonywane drogą elektroniczną dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.
10. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych i dostawy do Paczkomatów, odpowiada Poczta Polska lub firma inPost. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy inPost.

V. PRAWO LAWENDA PUBLIC RELATIONS DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja PREZENTU okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami – wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała wpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Lawenda Public Relations ofertę zastępczą.
2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji PREZENTU, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od SPRZEDAJĄCEGO, takich jak: przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VI. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Udział w wydarzeniach organizowanych przez SPRZEDAJĄCEGO to również wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku UCZESTNIKA (nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych) w celu promocji marki StyloweWarsztaty.pl i kolejnych wydarzeń. Na publikowany zdjęciach dołożona będzie dbałość o wizerunek każdego UCZESTNIKA.
2. Publikacja będzie miała miejsce na serwisie stylowewarsztaty.pl oraz portalach społecznościowych.
3. Jeśli UCZESTNIK nie wyraża zgody na fotografowanie ma obowiązek zgłosić to przed wydarzeniem podczas rejestracji.

VII. USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

 

1. SPRZEDAJĄCY świadczy na rzecz KLIENTÓW, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w zakresie:
a. Formularza kontaktowego;
b. wysyłania Newslettera;
c. prowadzenia Konta KLIENTA;
d. publikowania opinii KLIENTA.
2. Powyższe usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu wiadomości do SPRZEDAJĄCEGO.
5. Rezygnacja z usługi „Formularz kontaktowy”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do SPRZEDAJĄCEGO.
6. Z usługi wysyłania Newslettera może skorzystać każdy KLIENT, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz subskrypcyjny udostępniony przez SPRZEDAJĄCEGO na stronie internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, KLIENT otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez SPRZEDAJĄCEGO. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez SPRZEDAJĄCEGO, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o owych produktach lub usługach w ofercie SPRZEDAJĄCEGO. Newsletter przesyłany jest przez SPRZEDAJĄCEGO do wszystkich KLEINTÓW, którzy dokonali jego subskrypcji.
8. Każdy Newsletter kierowany do danych KLIENTÓW zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść Newslettera oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z tej usługi.
9. KLEINT może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez rezygnację z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
10. Usługa prowadzenia Konta KLIENTA dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu KLIENTOWI dedykowanego panelu w ramach serwisu internetowego, umożliwiającego KLIENTOWI modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
11. KLIENT, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta KLIENTA SPRZEDAJĄCEMU, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta KLIENTA przez SPRZEDAJĄCEGO, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
12. Usługa publikacji opinii KLIENTA polega na umożliwieniu przez SPRZEDAJĄCEGO, Klientom posiadającym Konto KLIENTA umieszczania na SERWISIE INTERENTOWYM indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi KLIENTA dotyczących w szczególności PREZENTU. SPRZEDAJĄCY nie ma obowiązku publikowania na stronie internetowej SERWISU opinii KLIENTA.
13. Rezygnacja z usługi publikacji opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez KLIENTA na Stronie Internetowej SERWISU.
14. SPRZEDAJĄCY jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta KLIENTA i nieodpłatnych usług, w przypadku działania przez KIENTA na szkodę SPRZEDAJĄCEGO lub innych KLIENTÓW, naruszenia przez KLIENTA przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy to zablokowanie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności w przypadku przełamywania przez KLIENTA zabezpieczeń Strony Internetowej SERWISU lub innymi podobnymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta KLIENTA i usług nieodpłatnych. SPRZEDAJĄCY zawiadamia KLIENTA o tym zablokowaniu drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

VIII. WSPÓŁPRACA LAWENDA PUBLIC RELATIONS Z WYKONAWCAMI
ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI FIRMAMI

 

1. SPRZEDAJĄCY wybiera WYKONAWCÓW spośród podmiotów cieszących się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży.
2. SPRZEDAJĄCY podejmuje również współpracę z firmami, które nie są WYKONAWCAMI, a które kooperując ze SPRZEDAJĄCYM promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, regulamin niniejszy jest wiążący, chyba, że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla UCZESTNIKÓW w zakresie realizacji PREZENTU.

IX. WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU UŻYTKOWANEGO PRZEZ KLIENTA

 

1. Aby dokonać zakupu w SERWISIE, KLIENT powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2. Urządzenia te muszą spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
a. Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
b. Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
c. Chrome 15.x,
d. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

X.DODATKOWE INFORMACJE HANDLOWE

 

SPRZEDAJĄCY na swoich stronach internetowych informować będzie KLIENTÓW o aktualnych działaniach promocyjnych, w tym obniżkach cen lub innych korzyści związanych z promowanymi PREZENTAMI określając czas ich trwania oraz warunki niezbędnych do skorzystania z tej promocji.

XI.DODATKOWY (USTAWOWY) ZAKAZ OBOWIĄZUJĄCY KUPUJĄCEGO

 

KLIENT zobowiązany jest przestrzegać ustawowego zakazu umieszczenia w systemie teleinformatycznym SPRZEDAJĄCY treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 

1. SPRZEDAJĄCY jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
2. Dane osobowe KLIENTA i UCZESTNIKA nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe SPRZEDAJĄCEGO stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych SPRZEDAJĄCEMU wyłącznie w celu realizacji PREZENTU.
2.1. Wykorzystanie przez SPRZEDAJĄCEGO zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2, w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA i UCZESTNIKA.
2. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże
odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.
3. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów SPRZEDAJĄCEGO swoich danych osobowych, co uczyni niezwłocznie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji SERWISU w celu prowadzenia przez KLIENTA działalności, która naruszałaby interes SPRZEDAJĄCEGO.
2. Wszelkie prawa do SERWISU, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej SERWISU, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej SERWISU należą do SPRZEDAJĄCEGO lub podmiotów z nim współpracujących.
3. SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. Jednakże SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA i UCZESTNIKA za ewentualne szkody na osobie o ile do realizacji PREZENTU posłużyła się profesjonalistą. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań WYKONAWCY lub jakości zrealizowanego przez niego PREZENTU, SPRZEDAJĄCY podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do WYKONAWCY niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.
4. SPRZEDAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie ZAPROSZENIA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji PREZENT traktuje się jako zrealizowany przez UCZESTNIKA.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją PREZENTU SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
6. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

StyloweWarsztaty.pl
Lawenda Public Relations